Estàs estudiant Valencià per a les proves de certificació de juny i no entens fins i tot les preposicions. Hui vos portem un article que vos ajudarà a aprendre els seus usos.

PREPOSICIONS ÀTONES

 • a
 • amb
 • per
 • de
 • en
 • per a

PREPOSCIONS TÒNIQUES

CAIGUDA DE LA PREPOSICIÓ

Recordeu: Davant de la conjunció que les preposicions a, en, de, amb, cauen. Exemples:

 • A: Estic esperant que arribe.
 • AMB: En tinc prou que m’ho digues.
 • EN: Confie que ningú li ho diga.
 • DE: M’adone que estàs cansant.

CANVI DE LA PREPOSICIÓ

Davant d’infinitiu, les preposicions en i amb canvien per a o per de. Exemples:

 • A: Pensa a venir
 • DE: M’agrada de passejar
 • Amb valor temporal, en + infinitiu:

COMPLEMENTS I PREPOSICIONS

COMPLEMENTS CIRCUMSTANCIALS

COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL

EN / A: USOS ESPACIALS

Les preposicions a i en poden introduir un complement de lloc. En general són possibles les dues preposicions, tot i que la preferència per l’una o l’altra sol dependre de l’element que acompanya i del verb de l’oració. Així:

PREPOSICIÓ A

Davant d’un topònim o nom propi de lloc.
Exemples: Vivim a Andorra. Anirem als Estats Units. Treballa a Bromera.
Davant de missa, palau, taula, casa i classe.


PREPOSICIÓ EN

Davant de noms sense determinant. Exemple: S’estan en cases d’acollida.

Davant de un, algun o aquest/aquell, en canvi, és preferible usar en, tot
i que si el verb que acompanya la preposició és de direcció o moviment
també es pot fer servir la preposició a.

Davant de la majoria de determinants, d’un quantificador o d’un
interrogatiu es troben totes dues preposicions. Ara bé, si el verb que
acompanya la preposició és de direcció o moviment, s’usa només la
preposició a.

Si el lloc al qual es fa referència és un lloc figurat, es prefereix la preposició en si s’expressa un concepte molt abstracte, tot i que també s’admet a davant de llocs que es perceben més propers a la localització física. Exemple: Aquest factor és clau en el tractament de la malaltia.

Finalment, si l’ús de la preposició a pot originar ambigüitat, és preferible utilitzar la preposició en o alguna altra, com ara damunt, dins, etc.

Exemples: He escrit molt en el diari / He escrit molt al diari.
S’han fet molts articles per al diari / S’han adreçat moltes cartes al diari.

EN / A DAVANT D’INFINITIU

Davant d’infinitiu, les preposicions en i amb canvien per a o per de.
És habitual que els verbs que regeixen habitualment la preposició en, com ara basar(-se), complaure’s, entossudir-se, exercitar-se, consistir, interessar-se, invertir, vacil·lar, engrescar-se o capficar-se, entre moltes altres, mantinguen aquesta preposició o bé la canvien per a quan es troben davant d’infinitiu.
Això no obstant, en registres formals la preposició preferible és a.

PREPOSICIONS QUE ENCAPÇALEN UN COMPLEMENT DE RÈGIM

ELISIÓ DE PREPOSICIÓ EN COMPLEMENTS DE RÉGIM

Convé apuntar que les preposicions anteriors estan sotmeses a alteracions
sintàctiques fruit de la combinació amb oracions subordinades d’infinitiu o
introduïdes del nexe que. Estos usos provoquen que, en els registres formals, la preposició s’elidisca davant de que i que les preposicions es
puguen reduir a de o a davant d’infinitiu.

El complement de règim pot aparèixer representant pels pronoms en i hi.
Utilitzarem el pronom en per substituir sintagmes introduïts per la
preposició de. Per a la resta de les possibilitats, farem servir el pronom hi.

PREPOSICIONS TÒNIQUES

BARATA
Sinònima de la locució a canvi de. Pot usar-se amb sintagmes nominals (o equivalents) i amb oracions.

M’ho va donar barata res.
El deixàrem assistir a la festa barata que ell ens ajudara després.


CONTRA
Té un valor d’oposició o d’enfrontament, bé en sentit espacial (direcció cap a la qual es dirigix un moviment fins a establir contacte) o bé posicional (localització en contacte amb una persona o cosa). Amb valor figuratiu assenyala l’oposició a una idea, acció o persona.

El vent batia contra els vidres. [direcció]
L’escala recolza contra la paret. [posició]
Vam anar a la manifestació contra la guerra. [sentit figurat]
Les meues crítiques no són contra el projecte. [sentit figurat]


ENTRE
Indica la relació existent entre diferents entitats, A diferència de la
resta de preposicions, pot usar-se amb sintagmes que funcionen com a la conjunció en correlació amb la preposició i.

Entre el dia i la nit [sintagmes coordinats]
Entre els assistents a la reunió [sintagma en plural]
Entre la multitud [significat col·lectiu]
Passarem entre la gent [espai que separa determinades entitats]
Arribarem entre la una i les tres. [temps que separa dos moments]
El gris es troba entre el negre i el blanc. [estat intermedi]
Ho farem entre tots. [col·laboració]
Entre els integrants del grup, hi ha qui té altres idees. [conjunt d’entitats]
Entre Joan i Maria van acabar tot el treball. [subjecte]

SENSE
Té el significat de ‘amb exclusió de’, ‘mancat de’, ‘privat de’. Pot utilitzar-se tota sola quan el complement es pot recuperar a partir del context previ.

He tallat el paper sense les tisores. [instrument]
Sempre va sense amics. [companyia]
Ho va dir sense posar-se nerviosa [manera]
Una casa sense rebost ni celler. [contingut]
Amb ganes o sense, hem de parlar del tema.
Vols el te amb llet? –No, m’agrada més sense.

SEGONS
Indica que s’atén a una determinada persona o cosa o que s’observa una determinada regla.

Segons les últimes informacions, no s’han produït danys personals.
Segons el codi penal, això és un delicte.


SOBRE / SOTA | DAMUNT / DAVALL
A més dels valors espacial, les preposicions sobre i sota tenen també uns significats més abstractes. La preposició sobre introduïx el tema d’un acte de parla o de comunicació i s’usa també amb el valor quantitatiu de ‘a més’, valor que també té damunt. Per la seua banda, la preposició sota s’usa amb un sentit figurat de dependència o subordinació.


Deixa les coses damunt de (o sobre) la taula.
Mira davall de (o sota) el coixí.
Ja parlarem demà sobre la distribució de l’espai.
Sobre / Damunt de castigar-lo, encara li va pegar. [‘a més de’]
Treballa sota les seues ordes.


ULTRA
Té un significar d’addició equivalent a ‘de més a més’, ‘en addició a’

Ultra l’oferta tradicional del restaurant, s’inclou un menú baix en calories.
Este fet ha provocat, ultra la dimissió de dos directius, la protesta de tots el socis.


VERS, ENVERS I DEVERS
S’usen amb valor equivalent a ‘cap a’ per a designar: direcció sense arribar al punt final, aproximació respecte a una quantitat o una data i en sentit figurat.

Caminaven vers ponent.
Una novel·la publicada vers el 1968.
L’estima de l’actor vers el teatre.


VORA
Té un valor espacial de proximitat i també s’usa per a indicar aproximació quantitativa.

Viu vora al barranc.
Hi havia vora tres-cents assistents

LOCUCIONS PREPOSICIONALS

A CAUSA DE
Indica la raó per la qual es realitza una cosa.
Sinònims: per causa de, per culpa de, per raó de, per obra de.

El concert es va suspendre a causa del mal oratge.
Hem arribat tard a classe per causa de l’accident.
Augmenten els trastorns del sonper culpade la contaminació acústica.

A FORÇA DE, A CÒPIA DE
Indica que es realitza una cosa usant insistentment un mitjà. Sinònims: a costa de (però sense sentit d’insistència.

A força de nadar ha adquirit la tècnica.
A còpia de sentir-ho, s’ho han cregut.
Hem pogut acabar el treball a costa d’hores de descans.


A MITJAN, DE MITJAN
Indica que la situació descrita per l’oració es produïx cap a la mitat d’un període de temps (a mitjan) o s’inicia cap a la mitat del dit període (de mitjan). A mitjan també pot usar-se amb un valor espacial sobretot en l’expressió a mitjan camí.

A mitjan vesprada esta molt cansat i se’n va anar.
Va estar de baixa de mitjan agost fins a Nadal.
A mitjan camí el vaig haver d’agafar al braç.

A TRAVÉS DE
Indica que es va d’un extrem a l’altre, d’un costat a l’altre, d’una cosa, per dins d’ella. I, en sentit figurat, també indica l’instrument, el mitjà

Hem arribar al poble a través del bosc.
La llum passa a través dels vidres.
Pots seguir el curs a través d’Internet.


A CAP DE
Indica que una acció es realitza al final d’un espai de temps .

El juí s’ha celebrat al cap de dos anys.
Al cap d’una setmana, va trobar l’agenda que havia perdut.

AL LLARG DE
Significa ‘dins de l’espai de temps que dura una cosa’. També pot referir-se a tota l’extensió d’un espai.

Ha viatjat molt al llarg de la seua vida.
Han posat cadires al llarg de tot el carrer per a la desfilada.


ARRAN DE
Indica que una persona o cosa en toca una altra quasi al mateix nivell. En sentit figurat significa ‘com a conseqüència de’

Cal tallar els arbres arran de terra.
Les protestes han sorgit arran de les seues declaracions.


D’ACORD AMB
Indica una relació de conformitat.

Les obres s’efectuarà d’acord amb el projecte de rehabilitació.
L’admissió es realitzarà d’acord amb el que establix la legislació.


DE POR DE
Indica que no es realitza l’acció a causa de la por respecte d’alguna cosa. Esta locució té la variant per por de.

Ha callar de por de fer el ridícul.
No pots deixar de fer una cosa per por de fracassar.


EN COMPTE DE, PER COMPTE DE
Indiquen que en lloc d’una persona o cosa en són unes altres. Estes locucions tenen com a variants en comptes de i per comptes de

En compte d’arribar a les nou arribaran a les deu.
Per compte de comprar pomes ha comprat peres.


EN CONTRA DE
Denota que es realitza l’acció en sentit oposat, en oposició a algú o
alguna cosa.

Han actuat en contra de la contra voluntat.
Milers de persones s’han manifestat en contra de la guerra.


EN VIRTUT DE
Expressa que un fet ocorre per l’acció d’alguna cosa.

Han actuat en virtut dels acords de la Comissió.
El secretari té veu però no vot, en virtut del reglament.

EN VISTA DE
Indica que l’acció es realitza considerant o atenent alguna cosa.

En vista de l’èxit, és millor no insistir-hi.
En vista de les queixes presentades, s’ha suspés l’espetacle.


ENMIG DE
Indica, d’una banda, situació dins d’un grup o un ajust de persones o coses; d’altra banda, coexistència o coincidència amb un conjunt de coses dissemblants.

En mig de tanta gent, no vaig poder trobar els meus amics.
En mig del silenci, esclatà una rialla.

ENTORN DE, AL VOLTANT DE
El significat bàsic és ‘en un lloc, rodejant alguna cosa’, però també en tenen un altre de més abstracte de ’sobre, en relació amb’

Estàvem tots junts reunits entorn de la taula.
Volem proposar una reflexió entorn de les polítiques de joventut.


PER MITJÀ DE
Indica la persona o l’instrument que s’usa per a arribar a un fi.
Sinònims: a través de, mitjançant
Vaig aconseguir una entrada per mitjà de la meua cosina.
Els examinands hauran d’acreditar la seua identitat per mitjà del DNI.
La selecció de personal es farà mitjançant una entrevista.